top of page
HOSTING Overeenkomst

1. Hosting overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gemaakt tussen Perfect Studios en gebruikers (‘klant’, ‘klanten’) van Perfect Studios’s web hosting diensten (‘dienst’,’diensten’). De voorwaarden in deze overeenkomst, tezamen met alle prijzen en regels zoals vermeld op de Perfect Studios website, vormen de enige overeenkomst tussen Perfect Studios en klant en doen alle overige overeenkomsten en toezeggingen te niet.

 

2. Wijzigingen

Perfect Studios houdt zich het recht voor wijzigingen toe te brengen aan deze overeenkomst of de prijzen. Perfect Studios houdt tevens het recht voor te stoppen met het aanbieden van enkele of alle diensten. Genoemde wijzigingen kunnen zonder aankondiging worden doorgevoerd naar oordeel van Perfect Studios.

3. Verantwoordelijkheden van de klant

3.1 Klant verklaart dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. Als een persoon jonger is dan 18 jaar, zal de account op naam van een ouder of voogd gezet moeten worden, en is deze ouder of voogd verantwoordelijk voor alle betalingen. Als een persoon, jonger dan 18 jaar, zonder toestemming van ouder of voogd toch een account weet te bemachtigen, zijn alle bepalingen in deze overeenkomst nog steeds geldend.

 

3.2 Klant verklaard dat alle gegevens zoals naam, adres, telefoonnummers, postcode, woonplaats, BTW en/of ondernemingsnummer overeenkomen met de werkelijke gegevens van de persoon welke verantwoordelijk is voor de betalingen.

 

3.3 Klant zal de maandelijkse of jaarlijkse kosten en elke andere kosten voor additionele diensten die onder deze overeenkomst vallen betalen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Facturen en ontvangstbevestigingen zullen naar klant gestuurd worden via de post. Perfect Studios houdt het recht een klant te onthouden van diensten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen door klant heeft plaatsgevonden. Perfect Studios houdt het recht accounts en domein namen voor welke betalingen niet binnen de gestelde termijn van acht (8) dagen betaald zijn, op te heffen of te blokkeren.

 

4. Facturering


Per betaling zal een factuur per post worden toegestuurd.

5. Blokkering van account

5.1 Perfect Studios behoudt het recht een account te blokkeren of op te heffen en klant te onthouden van enige diensten, als Perfect Studios meent dat de account door klant ongepast wordt gebruikt, of als er een betalingsachterstand is.

5.2 Een klant van wie de account geblokkeerd is, kan een heraansluitingsbijdrage van EUR 50 (exclusief 21% BTW) worden toegerekend, indien hij/zij verzoekt de account opnieuw te laten activeren.

6. Gebruiksvoorwaarden

De regels en beperkingen van het gebruik van onze servers zijn opgenomen in de algemene gebruiksvoorwaarden. De bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst.

7. Privacy

Perfect Studios hecht veel belang aan de privacy van onze klanten. Ons beleid ten aanzien van alle informatie die wij vastleggen over onze klanten, staan vermeld in ons privacy reglement.

8. Garanties

8.1 Klant begrijpt dat het internet en andere vormen van netwerk communicatie niet beveiligd zijn, tenzij expliciet vermeld, en dat het altijd mogelijk is dat data onderschept wordt of kwijt raakt. Perfect Studios geeft geen enkele garantie dat de informatie die u ziet of leest op de Perfect Studios website overeenkomt met de door Perfect Studios geplaatste data.
Perfect Studios biedt geen enkele garanties betreffende de aangeboden diensten.

8.1.1 Perfect Studios geeft geen enkele garantie dat de Perfect Studios website voldoet aan uw verwachtingen of altijd beschikbaar, toegankelijk zal zijn zonder onderbrekingen en veilig en foutloos zal werken;


8.1.2 Perfect Studios geeft geen enkele garantie dat de informatie, inhoud en produkten aangeboden of geadverteerd op de Perfect Studios website door derden overeenkomen met het beeld dat door de adverteerder wordt geschetst, beschikbaar zijn voor verkoop, legaal zijn om te verkopen, of dat de kopers of verkopers zullen handelen zoals zij doen beloven;


8.1.3 Elke verplichting, verantwoordelijkheid, aanspraak aldan niet voortvloeiend uit nalatigheid door Perfect Studios, worden door Perfect Studios ontzegd.

8.2 Voor zover toegestaan door toepasbare wetgeving, wijst Perfect Studios alle aanspraak op garanties van de hand.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Perfect Studios ZAL NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ELKE VORM VAN SCHADE, WAARONDER DIRECTE en/of INDIRECTE SCHADE VOORTKOMEND UIT, OF BETREKKING HEBBEND OP, DEZE OVEREENKOMST, DE Perfect Studios WEBSITE, DE ONKUNDE DE Perfect Studios WEBSITE TE BEGRUIKEN, OF ALLE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN Perfect Studios DIENSTEN.
Perfect Studios’s aansprakelijkheid tegenover de klant voor geleden schade zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat klant in de laatste twaalf (12) maanden aan Perfect Studios heeft betaald.

9.2 Klant stemt ermee in Perfect Studios te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, schade, vorderingen, verliezen inclusief alle kosten voor juridische bijstand die ten laste van Perfect Studios worden gelegd door derden, welke voortkomen uit het gedrag van de klant, of het gebruik van onze diensten.


10. Eigendomsrecht van informatie

Perfect Studios erkent dat het tijdens de relatie met klanten mogelijk informatie zou kunnen opdoen over klant, de bedrijfs activiteiten van de klant, technische informatie, handelsgeheimen, of andere informatie met een vertrouwelijk karakter. Perfect Studios gaat ermee akkoord dat eigendomsrecht van deze informatie en alle gerelateerde informatie bij de klant zal blijven. Alle toepasbare auteursrechten, handelsgeheimen, patenten en andere eigendomsrechten blijven eigendom van klant. Alle andere informatie, onder welke technieken, procedures, programma’s, verwerkingsprocessen, bronbestanden, database bestanden, specifieke ontwerpen en structuren van software en de werking en unieke programmeer technieken gebruikt in die programma’s, zullen eigendom blijven van klant, en zullen door Perfect Studios nooit beschikbaar worden gesteld aan derden, vrijgegeven, of verkocht.


11. Beeindiging van de overeenkomst

Perfect Studios behoudt het recht deze overeenkomst en alle gerelateerde diensten ten alle tijden te beëindigen als klant één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt.
Beëindigen van de overeenkomst door klant kan altijd, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.


12. Onuitvoerbare bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal deze bepaling komen te vervallen en blijven alle overige bepalingen geldig. Het ongeldig verklaard worden van een bepaling in één rechtsgebied zal niet vanzelfsprekend leiden tot het ongeldig verklaren van de bepaling in andere rechtsgebieden.

13 Hoofdstuk titels

De hoofdstukken in deze voorwaarden zijn er enkel en alleen voorzien van titels om de leesbaarheid van dit document te vergroten en hebben geen enkele juridische en/of contractuele waarde.

bottom of page